سخن درستی است، یقیناً اشتباه یک نماینده را نباید به حساب مجلس و نمایندگان گذاشت، البته مجلس باید از خودش و نمایندگان مراقبت کند تا چنین خطاهایی تکرار نشوند. بنابراین اگر قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نقص دارد، اصلاح شود و با این نماینده هم به نحو شایسته برخورد شود.

اوقات شرعی