ببخشید آقای نصیری مرا! چی را به چی ربط داده است؟ از حیرات به تحیر رسیدیم. آدم‌ها آرام آرام کم می‌آودند تا برسند به جایی که همه سابقه خود را انکار کنند. آلزایمر تعمدی! آقای نصیری! دوستانه عرض می‌کنم، اندکی توقف و فکر خوب است، برادر عزیزم

اوقات شرعی