اگر دنیا می‌خواهی بخوان، اگر آخرت می‌خواهی بخوان، اگر هیچی نمی‌خواهی نخوان از این زیباتر و ساده‌تر نمی‌شود اهمیت نماز و نماز اول وقت را توضیح داد. نماز، نیاز و ناز اهل نیاز به بی‌نیاز مطلق است‌‌.

بخوان نمازت را، اول وقت بخوان، به جماعت بخوان.

اوقات شرعی