افراد زیادی نامزد ریاست جمهوری شده‌اند اینکه نظامی و پاسدار باشد یا روحانی یا دانشگاهی فرع توان و قدرت مدیریت وی است.

اما نکته مهم آن است که طهارت اقتصادی آن‌ها باید احراز شود.

این هم کار شورای نگهبان است و هم مردم باید نسبت به آن وسواس داشته باشند.

تازه این اول کار است. باید تعهد بدهند که همه مدیرانی که انتخاب می‌کنند نیز از طهارت اقتصادی برخوردار باشند.

اوقات شرعی