الهی آدم به دنیا آوردیم، آدم‌تر خواهم رفت؟ حضورم در دنیا وزنی دارد؟ ماندنم چه بر زمینت افزوده؟ رفتنم چه؟ آمدنم دنیایت را فایده‌ای داشت تا خوشحالش کند و بودنم حالش را بهتر می‌کند؟ رفتنم جای دلتنگی برایش می‌گذارد؟ حاج قاسم را داشتی، دیگر چون منی به چه کار آید؟ چقدر دنیا تنگ شده!

اوقات شرعی