قم نوزدهم دی، آغاز حرکت بزرگ ملت ایران علیه آمریکا بود، گام نخست رژیم منحط شاه بود، اما گام اصلی مبارزه با سلطه آمریکا و ارزش‌های آمریکایی و جبهه استکبار است‌‌. عجب از کسانی است که هنوز قبله آمال آن‌ها آمریکاست! دلم برای این بی‌چارگی می‌سوزد. افول آمریکا بخواست خدا نزدیک است.

اوقات شرعی