ریچارد های رئیس دانشکده شورای روابط خارجی آمریکا از دوران پساآمریکا سخن گفت که فرا رسیده است‌. انحطاط و سقوط آمریکا سخنی نیست که ما بگوییم بلکه اندیشمندان غربی به آن اذعان دارند و آن نشانه سقوط و انحطاط غرب مدرن است، جهانی که پایه خود را بر بی‌خدایی و نفسانیت بشر گذاشت.

اوقات شرعی