اولاً احمدینژاد هم پیر است و دورانش هم گذشته و فقط زحمت ما می‌دارد، ثانیاً جوانی یعنی نشاط، آرمان‌خواهی بی‌وقفه، تلاش جهادی برای دستیابی اهداف است نه ناپختگی و سربراهی. اتفاقاً جوان را با سربراهی و بله قربان کاری نیست، این پیران هستند که محافظه‌کار و مصلحت‌اندیش هستند.

اوقات شرعی