مرد میدان وسط میدان است، و مرد میدان عدالت و مبارزه با فساد، به میدان پشت نمی‌کند. شاید در جبهه‌ای عقب رانده شود، اما طراحی می‌کند و مجدد حمله می‌کند. میدان تحقق عدالت و مبارزه با فساد سخت‌تر از میدان جنگ نباشد، یقیناً آسان‌تر نیست‌ به این دلیل طرح عقلانی و دقیق‌تری می‌خواهد.

اوقات شرعی