برداشت بنده از مستند غیر رسمی یعنی جلسات خصوصی حضرت آقا؛ امید واقعی و حرکت مستمر: 《مشکلات کم نیست، اما خلاف انتظار نیست، باید پای انقلاب ایستاد. زیرا انقلاب پدیده مهمی است، نباید ناامید شد؛ در مقابل مشکلات بنا نیست ناامید شویم. انگیزه شما یک سر سوزن کم نشود، جبهه است.》

اوقات شرعی