امام خمینی: خدا نیاورد آن‌روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولان کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین کشور و روآوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذ الله… آقای دولت! من که تسلیم هستم!

اوقات شرعی