در مقابل بچه‌هایی که آن‌ها را می‌شناختیم
اگر رجس‌ها و غبارها و پلیدی‌های درونی بگذارند و دم به دم یکی از ما را به درون ظلمت نفس نکشانند، حقیقت مسئولیت بزرگ خود را درمی‌یابیم و چنان‌که شهدا عمل کردند و رفتند، عمل می‌کنیم و می‌رویم.

سید سعید لواسانی

اوقات شرعی