روح‌الله زم نمونه یک آقازاده بود، بگذارش پدرش هرچه می‌خواهد بگوید و غربیان هم مرثیه بسرایند، او را چه سود؟ عمل او تباهی، فساد، خیانت، ستم پایان یافت و روز حسابش شروع شد با کوله‌باری از گناه. گریه‌های دروغین چه فایده‌ای برای قبر و قیامت او دارد؟ حواسمان به مرگ و قیامت باشد.

اوقات شرعی