وقتی دشمن دانشمندان هسته‌ای و موشکی ما را شهید می‌کند، نشان می‌دهد تا چه حد از علم نافع می‌ترسد. شهادت گواریت عزیز ما! اما دشمن بداند ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد. امیدی هم به غرب‌زده‌ها نداشته باشد و صد البته منتظر انتقام ملت ایران هم باشد، دور نیست.

اوقات شرعی