ایران در گذرگاه تاریخ نگاهی یک خطی به تاریخ پر فراز و نشین این و فرهنگ و هویتی ایرانی طی قرن‌های متمادی است که نشان می‌دهد در فرهنگ و هویت ایران اسلام و ایران باهم ممزوج شده است و جداکردن ایران از اسلام ممکن نیست.
و‌ در آن به طور غیرمستقیم تحول انقلاب اسلامی ایران توضیح داده شده است

اوقات شرعی