یک نکته مهم در حوادث ناگوار کرمانشاه و بندرعباس و کلاً رفتار تبعیض‌آمیز ماموران و مدیران دولتی اینکه تبعیض در بستر قانون انجام می‌شود و ماموران دولتی براساس قانون عدالت را به نفع اقویا و به زیان ضعفا زیرپا می‌گذارند و این خیلی خطرناک است. مجلس باید برای آن فکری بکند تا دیر نشده!

اوقات شرعی