اینکه تخلف کلاک حکم حکومتی است، دروغی بزرگ است که با آن دروغ هم تخلف خود را می‌پوشانند و هم دهان‌ها را می‌بستند. در آن زمان بنده از هرکس سوال می‌کردم، با نگرانی و ترس طفره می‌رفت و یک نفر هم مختصری توضیح داد، تهدید به بازداشت شد؛ تا یکی از مسئولان دفتر رهبری را دیدم…

اوقات شرعی