نامه اکبر طبری از زندان، مظلوم‌نمایی، فرافکنی و فرار رو به جلوی ناشیانه است. بر فرض که او را در آمل و منزل مهمانی آقای آملی بگیرند، مگر منزل فلان شخص باشید مصونیت می‌آورد؟ اما نکته مهم دروغ حکم حکومتی در باره تخلف آشکار و بزرگ کلاک است.

اوقات شرعی