ایشان توضیح داد که چنین نیست، با پیگیری بیشتر مشخص شد که حکمی است که آقای غلامحسین اسماعیلی رئیس کل وقت دادگستری تهران صادر کرده است و وقتی متن نامه را خواندم، دیدم از استحکام احکام قضایی هم برخوردار نیست، نامه‌ای که اگر منتشر شود نشان می‌دهد که پشت آن دست‌هایی است…

اوقات شرعی