یکی از کتاب‌هایی که خواندن آن برای همه ما واجب است، کتاب وجود خودمان است، زیرا در قیامت به ما فرمان می‌دهند: اقراء کتابک. زودتر کتاب عالم وجودی خود را بخوانیم تا دیر نشده است! کجا بدون مطالعه می‌رویم؟ هفته کتابخوانی

اوقات شرعی