مشکل نولیبرالیسم آن است که فساد را تئوریزه می‌کند و آن را مجاز می‌شمرد و قانونی می‌کند و طلب عدالت را ناروا و ضد آزادی می‌داند.
سراب عدالت اجتماعی هایک را بخوانید، بیان همین تئوری است.
حالا گروهی در ایران دانسته یا ندانسته دنبال مرده ریگ نولیبرالیسم هستند.

اوقات شرعی