این روزها برای فتنه‌گران سال ۸۸ و غرب‌زدگان روزهای سختی است. وقتی بی‌بی‌سی سخنان ترامپ را فتنه می‌نامد، زیرا سلامت انتخابات را زیر سوال برده و مدرکی هم ندارد. آن‌ها به تناقض افتاده‌اند که با فتنه ۸۸ و موسوی و کروبی چه بکنند؟ چه زود تشت رسوایی آنان به زمین افتاد! راه توبه باز است.

اوقات شرعی