سخن دقیقی است و ما نیازمند تجدیدنظر اساسی در سیاست‌ها و برنامه‌ها و از همه مهم‌تر رویکردها و جهت‌گیری‌ها هستیم، به ویژه نهادهای عمومی غیردولتی باید تغییر رویکرد به سمت مردم و عدالت داشته باشند.

اوقات شرعی