هر انسانی عالم مخصوص خود را دارد اما این عالم درون عالم وجودی است که بر عالم هر انسانی احاطه دارد. عالم وجودی به صورت کلی یا عالم نورانی الهی است یا عالم ظلمانی طاغوتی. ما در چه عالمی هستیم؟ انتخاب با خودمان است، ظهور ولایت الهی است یا اولیا ما طاغوت است؟

اوقات شرعی