تلاش می‌کنیم جهان بهتری بسازیم، آیا موفق می‌شویم؟ ناامید نیستیم اما می‌دانیم سخت است و موانع فراوان. باید مجاهده داشت: مجاهده علمی، فکری، عملی همراه با ایمانی مستحکم؛ خود را در عصر حیرت نپنداریم و اسیر چنبره دنیای مدرن هم نشویم. استعداد انسان نامحدود است و ظرفیت اسلام هم زیاد.

اوقات شرعی