بی‌ادبی به محضر پیامبر رحمت جنایت به بشریت است و وظیفه هر مسلمانی بلکه هر آزاده‌ای مقابله با آن است؟ چرا رئیس جمهور ما موضع نمی‌گیرد و به رئیس جمهور هتاک فرانسه اعتراض نمی‌کند؟ خیزش مسلمانان با غیرت را ببینیم و خجالت بکشیم. باید عذر تقصیر به پیشگاه انسانیت بیاوریم.

اوقات شرعی