دوره دانشجویی در محضر استاد بزرگوار دکتر رضا داوری بودیم. یکبار به ما گفتند: اگر ما دانشگاهیان از لیبرالیسم سخن بگوییم و روشنفکری کنیم، شاید عیبی نباشد، اما از آقایان روحانی بعید است. بله جداً برخی حرف‌ها به ما روحانی‌ها نمی‌آید، لیبرال دموکراسی چه ربطی به اسلام دارد.

اوقات شرعی