مقابل عدالت، بی‌عدالتی و ستم است. بی‌عدالتی مولد و موجب ظهور امتیازات ویژه برای افراد خاص و طبقه ممتازه یعنی اشراف می‌شود و تولید فقر و فساد و تبعیض می‌کند. ما با تولید ثروت مخالف نیستم، بلکه با بی‌عدالتی و اشرافیت و نوکیسگی به ویژه در میان مسئولان دولتی و بستگان مخالفیم.

اوقات شرعی