آخوندی که دعوت به لیبرال دموکراسی می‌کند تا مردم از منافعش بهرمند شوندو اصلاً کاری ندار که لیبرال دموکراسی با دین ناسازگار است، دچار توهم مضاعف است. نه اسلام را شناخته نه لیبرال دموکراسی را؛ و توهم دارد که هر دو را می‌شناسد که برای مردم و نظام نسخه می‌پیچد.

اوقات شرعی