سخن درست را از هر کس بشنویم باید تائید کنیم، زیرا عقل پشتوانه آن است. اگرچه مبانی فکری ما با رالز متفاوت است، اما عدالت معیار است و مانند حقیقت سازش ناپذیر است و قوانین، نهادها، رفتار با عدالت سنجیده می‌شوند.

اوقات شرعی