عقلانیت در همه شوون اجتماعی و سیاسی ما باید باشد، از جمله ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی و انقلابی‌گری است، “گرفتار حاشیه نشویم و اصل و فرع را اشتباه نگیریم” و در همه شوون اجتماعی بر تعقل و تفکر تکیه کنیم، نه دچار محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی خیالبافانه شویم نه ناامیدی و تخریب دیگران‌

اوقات شرعی