مسئولان اول خودشان را سیاست کنند و مودب به آداب شرع و اخلاق الهی شوند و آن‌گاه سیاست‌ورزی کنند. وگرنه در مشروعیت خود شک کنند. و ما از خودمان مراقبت کنیم و چه نیاز است دیگران را شماتت نماییم؟ تقوا مصونیت می‌دهد، غفلت نابودمان می‌کند و مخاطب اول هم خود حقیرم هستم!

اوقات شرعی