دفاع از ظالم به معنای تضعیف حق است و تضعیف حق یعنی تیشه زدن به ریشه عدالت، بلکه انسانیت. بنابراین وکیل یا خبرنگار ضمن علم کافی به موضوعی که از آن دفاع می‌کنند، باید تقوا داشته باشد و از حق دفاع کند و نخواهد به هر نحوی موکل یا سوژه خود را دز تبرئه کند و از عدالت برهاند.

اوقات شرعی