پس هرکس دیدار پروزدگارش را امید دارد، باید کرداری شایسته کند و هیچ‌کس را در بندگی پروردگارش شریک نسازد. (کهف:۱۱۰) بنابراین در منطق قرآن کریم دیدار یار دو شرط دارد: بندگی بدون شرک پنهان و آشکار؛ کردار شایسته کا مطابق شرع انور باشد.

اوقات شرعی