اشکال بزرگ‌تر آن است که رئیس شما اشتباهی می‌کند و اشتباه خود را توجیه می‌کند و امثال شما هم به دنبال تئوریزه کردن اشکالات رئیس خود می‌روید‌. راسای اگر دور دوم انتخابات ریاست جمهوی بود و آقای روحانی مجبور به شوآف انتخاباتی بود، همان رفتار را داشت و شما هم همین توجیهات بچگانه را؟

اوقات شرعی