یکی از ضرورت‌های امروز ما روانشناسی فساد است که متاسفانه تا آنجا که من می‌دانم کسی در ایران کار جدی نکرده است و از هر صاحب‌نظری پرسیدم، جواب کلی شنیدم. در قضیه اکبر طبری و جریان رفقای او که لواسان را بنامش بزنند، هیچ پاسخی علمی نشنیدم. باید اساتید جوان همت کنند.

اوقات شرعی