ثالثاً امید اصلاح است، یعنی امید به مجلس تا بجای افتادن در حواشی به متن بپردازند. وگرنه به مجلس پیشین یا دولت فعلی که امید اصلاح نبود و نیست و تذکر هم فایده نداشت و ندارد. بله کارگزاران حکومت نباید امتیازات ویژه داشته باشند، بویژه در شرایط کنونی کشور پذیرفتنی نیست…

اوقات شرعی