هر کس تقوای الهی داشته باشد (ملاحظه خدا را بکند و از خود مراقبت نماید) خدا برای برون رفت از تنگناها راهی برای او پدید می‌آورد و او را از جایی که تصور نکند، روزی (مادی و معنوی) می‌رساند. تقوا دستور موکد الهی است، در گفتار، کردار، اندیشه‌ها، نیت‌ها و اراده‌ها.

اوقات شرعی