باید در اهداف استقامت داشته باشیم و کوتاه نیاییم، اما در روش‌ها نباید جمود داشت، بلکه همواره بهترین روش برای رسیدن به اهداف را انتخاب کنیم، شرطش مشروعیت روش است. عدالتخواهی شیوه روشی عدالت هدف مهمی است، و برای تحقق عدالت در جامعه است. مراقب باشیم در روش خود، دچار کژراهه نشویم.

اوقات شرعی