از مجموعه سلوک عاشورایی مرحوم آیت الله حاج مجتبی تهرانی، منزل ششم درباره حق و باطل است. استاد در این کتاب جایگاه حق در قیام امام حسین سلام الله علیه را بررسی کرده و ابعاد مختلف حق و باطل را با تکیه به آیات و روایات تحلیل کرده‌اند و مطالب ارائه شده را با قیام امام حسین سلام الله علیه تطبیق داده است. بنابراین کتاب حاضر، کتابی کاربردی است که خوانده میتواند خود را با آن تطبیق دهد.
یکی از بخشهای مهم کتاب آن، جنبه اجتماعی آن است که ظهور حق در جامعه چگونه تحقق دارد.
وی همچنین راهکارهایی برای دوری از باطل و پیوستن به حق ارائه داده است.
خواندن کتاب را در روزهای محرم توصیه میکنم.پاین کتاب را موسسه فرهنگی پژوهشی مصابیح الهدی ناشر اختصاصی آثار آیت الله حاج مجتبی تهرانی منتشر کرده است.

اوقات شرعی