محرم نزدیک است، امروز در تاریخ روز مواجهه لشکر حر بن یزید ریاحی با امام حسین علیه السلام است. اما چرا حر عاقبت بخیر شد؟ زیرا او وقت تصمیم، درست تصمیم گرفت و میان دنیا و آخرت، اسیر نفس نشد و آخرت را برگزید و رستگار شمحرم نزدیک است، امروز در تاریخ روز مواجهه لشکر حر بن یزید ریاحی با امام حسین علیه السلام است. اما چرا حر عاقبت بخیر شد؟ زیرا او وقت تصمیم، درست تصمیم گرفت و میان دنیا و آخرت، اسیر نفس نشد و آخرت را برگزید و رستگار شد، بر خلافش عمر بن سعد دنیا را برگزید و به آن هم نرسید، بر خلافش عمر بن سعد دنیا را برگزید و به آن هم نرسید.

اوقات شرعی