عادی‌سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی چیزی نیست مگر آشکار شدن نفاق پنهان مرتجعان عرب. بن زاید مجبور شده است که نقاب از چهره بردارد و به راهی برود که انور سادات رفت و از صفحه روزگار محو شد. بن زاید مرگ رژیم ارتجاعی خود را جلو انداخت.

اوقات شرعی