صبر کردم در غلط آمریکا نسبت به هواپیمای ماهان حرفی از سلبریتی‌ها بشنوم، صدای بلند نشد. به حقارت و غربزدگی آنها کاری ندارم. اما آمریکا چقدر حقیر شده که مجبور است هواپیمای مسافربری را تهدید کند! مرد که نیستند، اما باشد تا ضربه متقابل.

اوقات شرعی