عدالت علوی بسی بزرگتر از آن است که تاکنون انجام شده است و الحمدالله یکی از جلوه‌های عدالت در لواسان رخ نمود و بخشی از اراضی معروف به تپه سرخه به بیت‌المال بازگشت. و لداسان یکی دیگر از قله‌های عدالت را فتح کرد.

اوقات شرعی