عدالتخواهان طیف‌های مختلفی هستند، و در میان آنان جوانان مومن و انقلابی کم نیستند که دغدغه آنان اسلام، انقلاب و نظام اسلامی است. از نظر حقیر رهبر اصلی جریان عدالتخواهی امام حکیم و عادل ما هستند، که نه تنها عادل بلکه عدالتخواه و به شدت ضد فساد و به خوبی عدالتخواهی علوی را هدایت می‌کنند.

اوقات شرعی