لتزام به عبودیت در این عالم موجب ظهور آزادی و حریت در آخرت می‌شود. برای کسی که در این عالم تظاهر به حریت می‌کند، مساله برعکس است. اگر به آزادهای این عالم نگاه کنی، می‌بینی برده طبایع خود و زنجیر شده آن هستند. آزاد حقیقی کسی است که خداوند را پرستش کند. (آیت الله شاه آبادی)

اوقات شرعی