امام حکیم ما در دفاع از مسئولان قبلی قوه قضائیه، مخاطب خود را مردم و جوانان مومن دانستند تا تعدی نکنند. حکمت سخن را ببینید هم از تعدی، اهانت، ظلم به مسئولان پیشین قوه قضائیه گله کردند و هم هجمه کنندگان را از ایمان خارج نکردند و آنان را از جوانان مومن نامیدند.

اوقات شرعی