ما از تخریب خوشحال نمی‌شویم، بلکه از اجرای عدالت خوشنود هستیم. تخریب هدف نیست بلکه نمادی برای تغییر ساختارهای فسادزاست. عدالت راه خود را پیدا کرده و متوقف نخواهد شد تا جایی که مجبورند مثل بچه آدم خودشان تخریب کنند! و نگویند: می‌سازیم پولش را می‌دهیم.

اوقات شرعی