اینجا آمریکاست: آمریکای بدون روتوش، چهره پنهان غرب که آشکار شده است. اما چرا غرب‌زده‌های وطنی می‌خواهند به هر نحوی که است، آن را بزک کنند؟ چون شغلشان حمایت از آمریکاست، پس در این فضا تا می‌توانند باید ایران را محکوم کنند. مفلوک‌‌های بدبخت!

اوقات شرعی