آقا مهدی دادمان از جوانان انقلابی و فهیم است که از اطمینان به آنها هیچ ضرر نمی کنیم، بلکه حتما نظام میبرد. ویزگی مهم ایشان آشنایی عمیق به مکتب امام است و این سرمایه اصلی او را به تقوا و حرکت در مسیر انقلاب اسلامی سفارش می کنم.

اوقات شرعی